مهندس کاظم شهرکی نسب

مهندس کاظم شهرکی نسب کارشناس ارشد کشاورزی متخصص تغذیه گیاهان.

صادرات و واردات نهاده های کشاورزی ، صادرات دان طیور به کشور افغانستان.

صادرات انواع ریز مغذی های وارداتی به افغانستان و پاکستان.

توزیع ریز مغذی های وارداتی سطح کشور.

خانه