کود زعفران

بهترین کود زعفران

افزایش قدرت کلروفیل سازی

موجب افزایش مقاومت گیاه به سرما و گرما و تنش های محیطی می گردد.

موجب افزایش وزن و تعداد پیاز (بنه) و افزایش رنگ پذیری و افزایش گل آوری می گردد.

هم چنین موجب افزایش قدرت رشد رویشی و تثبیت در رشد جوانه انتهایی،

افزایش نقل و انتقال عناصر غذایی در گیاه زعفران می شود.

کود های تخصصی شده که از ترکیب عناصر مورد نیاز و هورمون های رشد باشد

باعث افزایش گل و درشت شدن کلاله ها می شود.

افزایش رنگ پذیری

افزایش گل آوری، کمیت و کیفیت محصول

تغذیه متعادل پیازچه زعفران

افزایش قدرت جوانه زنی گیاه زعفران