کود دهی درخت گیلاس

کود دهی درخت گیلاس

نیاز به کود دهی زمانی است که شاخه های گیلاس کمتر از 37-25 سانتی متر رشد کنند.

زمانی که وضعیت سلامتی برگ ها خوب نیست هم درخت نیاز به کود دهی دارد.

این وضعیت زمانی است که برگ ها رنگ پریده (سبز کم رنگ رو به زرد) باشند.

اگر علائمی که گفته شد وجود ندارند استفاده از کود به جا نیست و با کاهش گلدهی به درخت ضرر می رساند.

در 3 سال اول چون رشد رويشي داشته٬ فقط نياز به كود ازته دارد٬

و از سال چهارم چون درخت شروع به ميوه دهي مي كند كود فسفره وپتاسه هم نياز است.

كود مورد نياز درختان بارور گيلاس ازت٬ فسفر و پتاس مي باشد.

نكته مهم:

براي گيلاس مصرف كود حيواني در اوايل فصل پاييز مناسب است٬ وكودهاي ازته هر ساله نياز است.

درخت علاوه بر ازت پتاس و فسفر به عناصر ريز مغذي هم نياز دارد كه بايد هر ساله تامين شود

و يكي از بهترين روش كودهي ريز مغذي محلول پاشي به وسيله سمپاش وجذب توسط برگ است.

محلول پاشي آهن و روي در بهار در صورت مشاهده علايم كمبود در برگ

(زمينه زرد رنگ بدون تغيير رنگ رگبرگ) به فاصله 14 روز 2-3 بار تكرار شود.

بهترين راه كودهي ( کود به درخت گیلاس) پایه چالكود است.

قبل از به خواب رفتن درخت يكي از بهترين زمانها براي كود دهي است كه موجب ذخيره كود در داخل تنه درخت مي شود.