درخت سیب

کود درخت سیب

افزودن کودآلی بهترین روش براي بهبود خصوصیات فیزیکی .دانه بندي، نفوذپذیري بـه آب، تهویه و …،

شیمیایی تامین تمام انواع عناصر غذایی، کاهش قلیا ئیـت و شـوري و…،

و زیسـتی فراوانی ریز جانداران مفید، کرمهاي خاکی و … درخت سیب میباشد .

این اقدام سازگار با محیط زیسـت بـوده و باعث بهبود باردهی و کیفیت محصول میشود .

ریشه درختان سیب با حضور بیشـتر مـواد آلـی تقویت شده و وظایف خود را بهتر انجام میدهند .

از مهمترین منابع ماده آلی در خاك میتوان به خاك برگ ،انواع کمپوست با منشا گیاهی و کود دامی پوسیده اشاره کرد .

همچنین کشـت گونـه هاي لگومینوز مانند انواع شبدرو یونجه در بین ردیف ها و زیر خاك کردن آن ها به عنوان کـود سبز،

نیز در افزایش مواد آلی خاك نقش دارند .

خرد کردن بقایاي هرس زمستانه و پخش آن در سطح باغ، و یا زیر خاك کردن آن ها توسط روتیواتور، موجـب افزایش حاصلخیزي خاك می شود،

مشروط به این که شاخه هاي آلوده و بیمار، قـبلا بـه بیـرون بـاغ منتقل و یا سوزانده شده باشند.

همه منابع مواد آلی در نهایت به مواد هوموسی نسبتا پایدار تبدیل شده و اثرات مفید خود را براي سالیان درازي حفظ میکنند .

نکته مهم در مورد کود درخت سیب

آن است که در صورتی که این مـواد تازه باشند، بایستی کود نیتروژنی بیشتري مصرف شود .

به عبارت دیگر اگر مواد آلـی نپوسـیده (ماننـد علفهاي هرز تازه و سرشاخه خرد شده) در مقادیر بیش از 10تن در هکتار مصرف شوند،

بایستی مقدار مصرف کودهاي نیتروژنی (ماننداوره ) را حدود 10درصد افزایش داد.

انواع کودها

کودهای قابل استفاده برای درخت سیب ممکن است ارگانیک یا غیر ارگانیک باشند اما مواد مغذی هردو درنهایت مشابه یکدیگرند.

هر دو نوع قابل استفاده در خاک یا به عنوان محلولپاشی بر روی برگهای درخت قابل جذب است

اَشکال خشک و همچنین چندین کود آلی مایع از جمله امولسیون ماهی و کنسانتره جلبک دریایی موجود است.

همچنین کمپوست ها ممکن است برای تهیه مواد مغذی برای باغچه منزل شما تاحدقابل قبولی مناسب باشد.

یک آزمایش خاک میزان نیاز مواد مغذی خاک شما را تعیین می کند ،

و مقدار مواد مغذی و فرم هایی را که ممکن است برای درخت شما بهترین باشد را توصیه می کند.

به آزمایشگاه خاک خود توصیه کنید که محصول شمادرخت سیب در حال رشد است

درنتیجه آنها توصیه های خاص سیب را ارائه می دهند.

محل کوددهی

درختان سیب بالغ دارای سیستم ریشه ی گسترده ای هستند که می توانند 1_ 1/2 برابر قطر سایبان خود گسترش یابند.

ریشه هایی که آب را جذب می کنند و مواد مغذی اضافی را برای رشد سال آینده ذخیره می کنند،

اما ریشه های تغذیه کننده که بیشتر مواد مغذی را جذب می کنند، در 12 اینچ سطح خاک رشد می کنند.

کودهای شیمیایی بایدبه طورمساوی ویکسان به صورت سطحی پخش شوند.

تغذیه عمیق با ریشه های عمقی تر در زمین هایی بارطوبت نسبی بالاترصورت میگیرد.

درصورت امکان مناطقی را که قبلاً باکودهای شیمیایی ویا حیوانی‌ تقویت شده اند،کود دهی نکنید.

بهترین زمان برای استفاده از کودهای مناسب برای درخت سیب درفصل پاییز پس از ریزش برگها است.