گوجه فرنگی به میزان کافی به عناصر غذایی برای تولید میوه نیاز دارد. به ویژه کلسیم، پتاسیم و ازت عناصر غذایی مهمی هستند.

عدم تامین این عناصر غذایی به مقدار کافی موجب ضعیف شدن بوته ها و کاهش کیفیت میوه  می شوند.

گوجه فرنگی به فسفر برای تولید گل و میوه و ریشه زایی نیاز دارد. گوجه فرنگی برای تولید شاخه و برگ به عنصر ازت نیاز دارد.

بوته های گیاه ازت مورد نیاز خود را از طریق مواد آلی خاک و کودهای شیمیایی مانند اوره و نیترات کلسیم بدست می آورند.

قبل از نشا کردن کردن گیاهچه های گوجه فرنگی بر اساس آزمون خاک، همه کود فسفره توصیه شده و مقداری کودهای پتاسیم و ازت را به خاک داده و با خاک مخلوط می کنند.

گوجه فرنگی

نقش نیتروژن در رشد گوجه فرنگی

این عنصر بر عملکرد فتوسنتز تاثیر می گذارد و رشد سبزینه ای را افزایش می دهد و بلوغ را به تاخیر می اندازد، در افزایش رشد رویشی گوجه فرنگی موثر است.

مقدار مناسبی از ازت تشکیل گل و میوه را افزایش می دهد. گوجه فرنگی فرم ازت و نیتراته را به فرم آمونیومی آن ترجیح می دهد.

نیترات راندمان مصرف آب را بهبود بخشیده و غلضت اسید آمینه آزاد را کاهش می دهد.

استفاده از نیتروژن به فرم ازت، آمونیوم و یا نیترات در تولید بهتر گوجه فرنگی بسیار موثرتر است.

نقش پتاسیم در رشد گوجه فرنگی

پتاسیم نقش موثری بر کیفیت میوه و افزایش مقاومت بوته ها نسبت به تنش های محیطی دارد.

این عنصر در زمان کاشت نشاء به لحاظ کنترل رشد و جلوگیری از عوارض فیزیولوژیک میوه بسیار موثر است.

نسبت پتاسیم به ازت در کنترل رشد و تنظیم باردهی بسیار مهم است.

نقش فسفر در رشد گوجه فرنگی

در تغذیه گوجه فرنگی فسفر در مقادیر کمتری نسبت به ازت و پتاسیم استفاده می شود.فسفر در تولید انرژی و انتقال آن در گیاه و رشد ریشه ها، تشکیل میوه موثر است.

همچنین در زمان گلدهی و تشکیل میوه نیاز گیاه به فسفر افزایش می یابد.

نقش کلسیم در رشد گوجه فرنگی

کلسیم در خاکهای ایران که آهکی هستند به فراوانی مشاهده می شود. و این عنصر در گیاه کم تحرک بوده و انتقال یا جابجایی آن صورت نمی گیرد.

عواملی نظیر، استرس و خشکی ناشی از تنظیم نبودن دور آبیاری، بالابودن رطوبت نسبی و شوری خاک و وجود منیزیم می تواند باعث کاهش غلظت کلسیم در گوجه فرنگی شود.

گوجه فرنگی در اثر کمبود کلسیم دچار عارضه پوسیدگی گلگاه میوه می شود.

کود کورت کلسیم ترکیبی ویژه برای رفع کمبود کلسیم و عوارض ناشی از آن است که از طریق محلول پاشی برگی قابل استفاده می باشد، این کود حاوی کلسیم و اسیدهای آمینه و مواد آلی می باشد.

ترکیب دیگری که می توان از آن استفاده کرد کود اگرونوو کلسیم است، این کود حاوی درصد مناسبی از کلسیم و نیتروژن به صورت محلول می باشد. همچنین محلول پاشی کلسیم همزمان با شکوفه دهی و بعد از آن توصیه می شود.

نقش آهن در گوجه فرنگی

کمبود آهن در خاکهای آهکی بسیار شایع است و به عنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید در این خاکها محسوب می شود.

آهن در سنتز کلروفیل نقش دارد و از این رو کمبود آن باعث کلروز وکاهش سبزینگی و زردی برگ می شود.

گوجه فرنگی

معرفی کودهای مناسب برای افزایش باردهی گوجه فرنگی:

اکنون لازم است بدانید که چه کودهایی می توانند افزایش باردهی گوجه فرنگی را در چند چین تضمین کنند.

در این قسمت چند کود مناسب را به شما معرفی خواهیم نمود:


1-در مراحل اولیه رشد گیاه به دلیل اینکه نشاها بنیه ضعیفی داشته و به خوابیدگی به شدت حساس هستند، باید کودهای تقویتی شامل فسفر و پتاسیم را به صورت محلول پاشی و یا همراه با آب آبیاری در مزرعه استفاده کنید. پتاسیم باعث محکم شدن ساقه و فسفر باعث افزایش ریشه زایی خواهد شد.

2-دسته دوم از کودها که باید استفاده شود، کودهایی هستند که مقاومت گیاه را به تنش هایی همانند کم آبی و سایر تنش های محیطی زیاد خواهد کرد.


3-لازم است بدانید که کودها نه تنها منجر به افزایش باردهی گیاه شده بلکه بر روی کیفیت رنگ آن ها نیز تاثیر خواهد گذاشت. استفاده از کود برای خوش رنگ شدن گوجه ها فراموش نشود.


4-کودهای کمپوست غنی از عناصر غذایی ماکرو و میکرو هستند و در هر زراعتی منجر به افزایش چشمگیر محصولات خواهد شد.


5-کودهایی که حاوی اسیدهای آمینه و هورمون های گیاهی هستند، از طریق افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و کمک به بهبود رشد گیاه، افزایش باردهی گوجه فرنگی را تضمین می کنند. لازم است بدانید که این قبیل کودها نیز بنیه نشا را قوی نموده و گیاه بهتر می تواند تنش ها را تحمل کند.


6-یکی از مشکلاتی که معروف بوده و بر روی باردهی نهایی تاثیر می گذارد، پوسیدگی میوه است که عمدتا به دلیل کمبود کلسیم رخ می دهد. محلول پاشی برگ های این گیاه منجر به مقاومت بافت شده و نهایتا افزایش باردهی گوجه فرنگی را به دنبال خواهد داشت.