بدون مدیریت مناسب تغذیه و حاصلخیزی خاک، تولید مداوم یک محصول سبب کاهش مقدار عناصر غذایی در خاک می گردد.

در طول زمان کاهش تجمعی این عناصر سبب کاهش حاصلخیزی خاک، کاهش تولید و عملکرد گندم و کیفیت آن می شود.

مصرف عناصر غذایی از طریق کود گندم (کودهای شیمیایی و آلی) این نقیصه را جبران می نماید.

از طرف دیگر مصرف بیش از حد برخی از عناصر موجب بروز مشکلات زیست محیطی و اقتصادي شده و باعث ایجاد خسارت به گیاه، دام و در نهایت انسان میگردد.

از این رو رعایت اصل برقراري تعادل در میزان مطلق و نسبی مصرف عناصر غذایی براي پایداري در تولید و حفظ حاصلخیزي خاك و سلامت

محیط زیست و در نهایت حرکت در راستاي کشاورزي پایدار الزامی است.

تغذیه متعادل گندم، علاوه بر افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات و بیماریها، شرایط خشکی و شوري خاك و همچنین سرمای نابهنگام،

به دلیل افزایش غلظت عناصر مفید در دانه گندم، سبب کاهش بعضی از بیماريها و مشکلات ناشی از سوء تغذیه و ارتقاي سطح سلامت

جامعه خواهد شد.

کود گندم

کود دهی گندم

باروری کافی خاک یکی از الزامات تولید سودآورگندم پاییزه است.

نیتروژن فسفر و گوگرد از عناصر ضروری کاشت گندم است.

تقریباً تمام گندم ها به مقداری کود نیتروژن نیاز دارند، مگر اینکه قبل از کاشت نسخه قابل توجهی از نیتروژن موجود در خاک وجود داشته باشد.

رابطه ای بسیار قوی بین محتوای پروتئین گندم و وضعیت نیتروژن کود داده شده به زمین وجود دارد.

مهمترین نقش نیتروژن در گیاه حضور آن در ساختار پروتئین است علاوه بر این ، نیتروژن در کلروفیل ، ماده رنگ آمیزی سبز برگها نیز یافت می شود.

کلروفیل گیاه را قادر می سازد انرژی را از نور خورشید با فتوسنتز انتقال دهد.

بنابراین ، تأمین نیتروژن به گیاه بر میزان پروتئین ، پروتوپلاسم و کلروفیل تشکیل شده تأثیر می گذارد.

سه عامل اصلی در استفاده از کودهای گندم

  1. آنالیز خاک از نظر محتوای عناصر مورد نیاز
  2. استفاده از دوزهای صحیح از مواد مغذی مختلف پس از در نظر گرفتن الزامات تأمین ذخیره محصولات زراعی و خاک
  3. استفاده از این مواد مغذی در زمان مناسب

کود گندم

زمان استفاده از کود برای گندم:

قبل از کاشت گندم به صورت نواری از کود فسفر و پتاسه استفاده کنید و کودهای حاوی ریزمغذی ها، کود زیستی و اسید هیومیک را به صورت بذر مال در روی خاک استفاده کنید،

دیگر اینکه کودهای آلی را توسط دیسک با خاک مخلوط کنید.

مرحله اول کوددهی گندم:

در این مرحله کود ازته، کودهای قابل حل با فسفر و اسید هیومیک ها را به صورت آبیاری استفاده کنید.

مرحله دوم کوددهی گندم:

در شروع پنجه زنی گندم محرک های رشد گیاهی را به صورت محلول پاشی استفاده کنید.

مرحله سوم کوددهی:

این مرحله کامل شدن پنجه زنی گندم می باشد.

در این مرحله کود ازته را به صورت خالص و کودهای حاوی ریز مغذی و محرک های رشد گیاهی را به صورت محلول پاشی و در نهایت کودهای قابل حل با پتاسیم زیاد را به صورت آبیاری استفاده کنید.

مرحله چهارم کوددهی:

این مرحله ساقه دهی و قبل از ظاهر شدن خوشه ها می باشد.

در این مرحله کود ازته به صورت خالص، کودهای شامل ریز مغذی و اسید هیومیک را به صورت محلول پاشی و در نهایت کودهای قابل حل با پتاسیم زیاد را به صورت آبیاری استفاده کنید.

مرحله پنجم کودهی:

این مرحله برای دانه بندی گندم می باشد. در این حالت کود ازته را به صورت محلول پاشی استفاده کنید.

مرحله ششم کوددهی:

در این مرحله دانه ها شیری و خمیری می شوند. حالا باید در این مرحله کود ازته و کودهای قابل حل با پتاسیم زیاد را به صورت محلول پاشی استفاده کنید.

بهترین کود گندم

مصرف اسید هیومیک در گندم

گندم به عنوان یکی از مهمترین گیاهان زراعی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و افزایش در سرعت و درصد جوانه زنی بذور گندم به عنوان عامل موثر در بهبود استقرار گیاه می­باشد.استفاده از اسید هیومیک باعث افزایش سرعت جوانه زنی و استقرار و توسعه ریشه گندم به ویژه در ابتدای فصل رشد می­گردد. مصرف اسيد هيوميک باعث افزايش تعداد پنجه بارور در بوته، و بالا بردن عملكرد بيولوژيك و اقتصادي گندم می­گردد.

مزایا و ویژگی ها کود مایع گندم:

افزایش رویشی و زایشی گندم

افزایش پنجه زنی گندم ودرنتیجه تراکم و راندمان محصول

افزایش فاصله میان گره ها ،طول خوشه ،تعداد وزن هزاردانه درسنبله وافزایش درصد پروتئین درگندم