ذزت

کود ذرت میزان و نوع کود مصرفی برای ذرت و هر نوع گیاه دیگری کاملا متغیر می باشد و باید با آزمون خاک وضعیت خاک را از نظر انواع مواد غذایی مورد نیاز گیاه بدست آورید.

اما اگر مختصر توضیحی در این باره بخواهیم بدهیم باید بگوییم

کود شیمیایی فسفره و پتاسیمی یک سوم از کود ازته و البته برخی از کود های ریز مغذی در فصل بهار

و قبل از انجام عملیات کشت توسط بذر کار دارای مخزن کود ( در زمین های کشت ذرت ) انجام می گیرد.

همچنین بقیه کود ازته به علت حلالیت نسبی بالا ازت به صورت تقسیط حداقل در دو مرحله

( مصرف مابقی کود ازته پیشنهاد می شود به شکل مساوی و به صورت سرک در دو مرحله 8-6 برگی و گلدهی ) سپس بعد از هر مرحله کود دهی آبیاری انجام گردد.

کود ذرت

کود ذرت

الف: کودهای شیمیایی ذرت :

ذرت در خاک های آهکی با بافت لومی، عمق کافی، نفوذ پذیری مناسب و دارای مواد آلی کافی (1 تا 2 درصد) بیشترین عملکرد را دارد.

خاک های خیلی سنگین برای کشت ذرت مناسب نیستند.این نوع زمین ها را برای کشت ذرت باید بوسیله کودهای حیوانی و سبز اصلاح کرد.

زمین های رسی و آهکی و نیز زمین های رسی شنی که عمق کافی داشته باشند برای کشت این گیاه مناسب اند.

ذرت در خاک هایی که PH آنها بین 6 تا 7 باشد بخوبی رشد و نمو می کند و محصول قابل توجهی عاید می گردد.

مصرف کودهای ازته و فسفره

مصرف مواد غذایی بویژه ازت و فسفر بوسیله گیاه ذرت در مقایسه با سایر گیاهان زراعی در سطح بالاتری قراردارد.

زراعت ذرت در زمین های حاصلخیز و پرقوت محصول مناسبی می دهد.

درحالی که در اراضی فقیر و پست موفقیت چندانی ندارد،لذا این نکته در انتخاب محل کشت ذرت باید مورد توجه قرار گیرد.

متوسط برداشت ازت (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) از خاک توسط این محصول بترتیب 200، 80 و 160 کیلوگرم در هکتار است.

نیاز ذرت به فسفر کمتر از ازت تقریباً یک پنجم که مقدار دقیق مصرف باید براساس تجزیه خاک باشد.

کود فسفره باید همراه با کاشت مصرف شود و بهترین شیوه مصرف کود فسفره در زراعت ذرت، در زیر و کنار دانه های کاشته شده است.

با توجه به اینکه کود سوپر فسفات تریپل ارزانتر از فسفات آمونیم است، پیشنهاد می شود از سوپر فسفات تریپل استفاده شود.

مقدار آن در میانه حدوداً 100- 150 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود.

مصرف کودهای پتاسه

مصرف کود پتاسه مورد نیاز 100 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود بصورت سرک به جزء در خاک های نسبتاً سبک توصیه نمی شود.

در اینگونه خاک ها می توان کود پتاسه مورد نیاز برآورد شده را همراه با کود سرک ازته که از کود کلروپتاسیم استفاده می شود تهیه و مصرف نمود.

ذرت علاوه بر N.P.K  به مقادیر کافی از مواد غذایی ثانویه (کلسیم، منیزیم، گوگرد) و ریز مغذی های Cl ،Mn ،Fe Cu ،B ،Zn نیاز دارد که بر اساس تجزیه خاک و نیاز گیاه تعیین می گردد.

ذرت

ب: کودهای آلی ذرت:

کودهای آلی (حیوانی و کمپوست) باعث اصلاح خواص فیزیکی، شیمیایی و بهبود فعالیت بیولوژیکی خاک می شود. ا

ین دسته از کودها در کوتاه مدت بخشی از مواد غذایی مورد نیاز ذرت را تامین می کنند

و در دراز مدت باعث بهبود ساختمان خاک، تهویه خاک و همچنین افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک می شوند.

مصرف 30 تا 40 تن کود حیوانی پوسیده یا کمپوست درهکتار قبل از کاشت، 2 تا 3 سال یک بار برای افزایش عملکرد ذرت توصیه می شود.