از تاثیرات پلت مرغی بر روی هندوانه می توان به چند مورد اصلی اشاره کرد.

باعث رشد رویشی سریع تر و کامل تر هندوانه می شود

باعث بزرگتر شده محصول بدون اینکه ترک بخورد و افزایش برداشت می شود

هندوانه را مقاوم می کند در برابر بیماری های باکتریایی و قارچی

پیشگیری زردی هندوانه

از مزایای استفاده از پلت مرغی گوشتی بر روی خیار

باعث درشت شدن خیارمی شود

از دفرمه شدن خیار این پلت جلوگیری میکند

هیومیک اسید موجود در پلت مرغی ما باعث افزایش محصول و اصلاح بافت و ساختمان خاک می شود

کشاورز را بی نیاز از مصرف مواد شیمیایی مضر می کند

از مزایای استفاده از پلت مرغی گوشتی بر روی گوجه

استفاده ی پلت مرغ به تنهایی باعث افزایش رشد رویشی، رشد ریشه و افزایش عملکرد گیاه میشود