قویترین اسید هیومیک

قویترین اسید هیومیک

هر کیلو اسید هیومیک پودر یا هر گالن قوی ترین اسید هیومیک مایع معادل حداقل 10 تن کود دامی است

قویترین اسید هیومیک از فرسایش خاک جلوگیری می کند

قویترین اسید هیومیکپی هاش خاک را تنظیم میکند

قوی ترین اسید هیومیک شوری خاک را بر طرف میکند

قوی ترین اسید هیومیک دارای مقادیر قابل توجهی از پتاسیم است که باعث افزایش باردهی گیاه می شود

و این امر باعث افزایش تناژ محصول و عملکرد گیاه می شود

برای دانستن مزایای اسید هیومیک اینجا کلیک کنید